*** LƯU Ý: Các đề cử ửóng cửa lúc 5: 01 chiều. vào thứ Tư, ngày 21 tháng 11 ***

Tại Đại Hội đồng SEIU Local 503 được tổ chức vào ngày 9-11 tháng 8, 2018, các đại biểu của Đại Hội đồng đã ỏ tử t By t By t By t By t By t By t By đổ đổ đổ qu đổ đổ đổđể explosión:

Phó Chủ tđượch được tuyển dụng bởi một nhà tuyển dụng công cộng (Nhà nước, Chính quyền địa phương, Giáo dục i học)

Phó Chủ tịch được tuyển dụng trong bất kỳ lĩnh vc nào khác do Công đoàn đại diện.

Các đại biểu Đại Hội đồng đã quyết định rằng: Sau cuộc bầu cử các viên chức toàn tiểu bang năm 2018, một cuộc bầu cử đặc biệt cho vị trí phó chủ tịcố tứ tứ cứ tà tứ cứ tứ tứ cứ tà tứ tứứứứứứổngng:: X X X X X X X X X Xi biĐạu Xi Hội đồng đã quyết định rằng: Tính đủ điều kiện của các ứng cử viên sẽ được dựa trên kết quả của cuộc bầu cử Phó Chủ tịch. (Estatutos de SEIU 503, Điều XV, Mục 5 (t)).

Trong Cuộc Bầu Cử Viên chức Toàn Tiểu Bang 2018-2020, một thành viên thuộc Nhà Cung cấp Dịch vụ (Asistencia domiciliaria) - được Khách hàng Thuê đã được bầu làm Phó Chủ tịch. Đó, bất kỳ thành viên SEIU 503 àó ạng ongang trong tình ạang àang cử cho chức vụ trong cuộc Bầu cử Phó Chủ tịch ệc biệt này Bất kỳ thành viên hoạt động, bán hoạt ềng độ

Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch: Xem Ni quy của SEIU 503 - biđểt thêm chi tiết. chi tiết.  Hyy truy cập www.seiu503.org/members/get-involved/liderazgo-gobierno / estatutos

https://seiu503.org/wp-content/uploads/2018/11/election-timelines_vietnamese.pdf

Nếu quý vị không có máy tđểh h truy cập, chúng tôi đề nghị quý vị nên truy cập máy tính tưi địa phương của quý vị, tại văn phòng SEIU 503 hoặc sử dụng máy tính của bạn bèn. Bất kỳ ứng cử viên đủ ềiều kiện nào cũng có th truy cập máy tính ạ ci các văn phòng SEIU 503 trong giờ làm việc thường lệ cho mục đ nch hoàn tất mẫu đơn đề cử. Trong trường quợp quý vị không thể truy cập máy tính, quý vị có thể yêu cầu một bản coa mủu của mẫu đơn cđề bđơng chech liên hệ với văn phòng SEIU địa phương của quý vị.

Haz clic aquí para ver el video de 5: 00 chiều, Th Tư, ngày 21 thang 11, 2018. ¿Qué es esto? 21, XN de este tipo es un juego en el que se puede obtener información. Các c, li tuyên bố và hình ảnh của các ứng cử viên phi c hoàn tất và nộp trực tuyến tại seiu503.org. Cóp lối tuyên bố được giới hạn tối đa 400 chữ. A continuación, puede que se trate de una fuente de correo electrónico y que se trate de una fuente de información. bưu chính cùng với lá phiếu bầu cử.

Hãy xem Nội quy của SEIU 503 để biết thêm thông tin bầu cử. Hãy truy cập www.seiu503.org/members/get-involved/leadership-governance/bylaws/

Mọi thắc mắc: Hãy liên lạc với bany ban Bầu cử SWO / BOD SEIU 503, chuyển đến Bộ phận Pháp lý SEIU 503 tại 1-844-503-7384.