Español | Ruso | Vietnamita | 简体 中文

Hỗ trợ tiền mặt cho các thành viên của SEIU 503 bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Vào những thời điểm khó khăn, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu biết đoàn kết và nâng đỡ lẫn nhau. Đó là lý do Liên Đoàn của chúng ta đã lập quỹ hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn do COVID-19. Quỹ này nhằm hỗ trợ tiền mặt cho mọi thành viên của SEIU gặp khó khăn về tài chính do cuộc khủng khoảng sức khỏe cộng đồng liên quan đến COVID-19. Bất kỳ thành viên nào của SEIU (hoặc tiểu vùng) cũng có thể quyên góp tiền vào quỹ này, và mọi thành viên có tư cách tốt đều đủ điều kiện nhận iều kiện nhận iều kiện nhận iều kiện nhận n hn

Đăng ký nhận hỗ trợ tiền mặt tại đây

Quyên góp tiền vào quỹ hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn tại đây

 

Ảnh chân estiércol mỉm cười của Steve Demarest, nhà lãnh đạo thành viên của SEIU“Ban Giám Đốc SEIU 503 rất xúc động được công bố khoản tiền đóng góp trị giá $ 100.000 vào quỹ hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn do COVID-19. Chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi sát cánh bên nhau và trong những thời khắc khó khăn, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ làm mọi việc có thể ển giúpha đỡ l ”.

—Steve Demarest, Chủ Tịch của SEIU 503

 

 

 

Ảnh chân dung mỉm cười của Melissa Unger, giám đốc điều hành của SEIU Local 503

“Cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng liên quan đến COVID-19 đang gây ra nhiều vấn đề cho toàn bộ nền kinh tế của chúng ta, buộc chúng ta phải ứng phó nụ bằu hn cáchân sẽ tập trung vào các gia đình lao động. Quỹ hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn là một cách để Liên Đoàn của chúng ta giúp đỡ những người đang gặp khó khăn ".

—Melissa Unger, Giám Đốc Điều Hành của SEIU 503.