Kính Gửi Các Đại Biểu Đại Hội Đồng:

Ngày mà bạn chờ đợi đã đến: chúng tôi hiện đã bắt đầu tiếp nhận đăng ký cho Đại Hội Đồng Năm 2022 của SEIU 503 .

Chúng tôi có lịch biểu đầy đủ về các phiên làm việc của Đại Hội Đồng, chương trình đào tạo, hội thảo và các diễn giả truyền cảm hứng nhằm giúp chúng ta chuẩn bị sẵn sàng Vùng Dậy, Đoàn Kết, Đấu Tranh và Thắng Lợi trong 2 năm tới. Vào các buổi tối, bạn sẽ ược chiêu đãi các hoạt ộng giải trí và có nhiều thời gian rảnh ểể làm quen các ại biểu khác hoặc giao lưu vớhng ng ng ng nữi mặu g.

Nếu bạn không thể ến ại hội ồng, có tùy chọn tham gia qua mạng giúp bạn tham gia vào một số hội thảo cũng như chương trình đà tạo, lắng nghe cá các.

Tông tin chi tiết về Đại Hội Đồng:

Thứ Năm, ngày 11 tháng 8 – Chủ Nhật, ngày 14 tháng 8 2022

Hilton Portland Centro

921 SW 6th Avenue, Portland, Oregón

Hãy đăng ký sự kiện một năm hai lần thú vị này: liên kết. (Vui lòng chỉ rõ bạn dự định đến Đại Hội Đồng hay sẽ tham gia qua mạng).

Chúng tôi hy vọng bạn cũng sẽ mong đợi sự kiện này giống như chúng tôi.

¡Đoàn Kết Là Sức Mạnh!

 

Mike Powers

Chủ Tịch

 

Melissa Unger

Giám Đốc Điều Hành